Nieuwe regels voor veilig en gezond werken - Kader

Nieuwe regels voor veilig en gezond werken

Veiligheidskunde

Het kabinet heeft onlangs plannen bekend gemaakt voor de toekomst van de arbo zorg. Het heeft zich in 2014 over de borging van veilig en gezond werken laten adviseren door de SER.

Veilig en gezond werken door het bevorderen van preventie

Het kabinet wil meer aandacht en actie in bedrijven voor preventie activiteiten. Het wil daar ook de werknemers meer bij betrekken. Er moet meer zekerheid komen over basale preventie in het bedrijf.

Regelgeving voor arbo zorg aangescherpt

Het kabinet wil een explicieter basiscontract tussen werkgever met arbodienst of bedrijfsarts. Vastgelegd moet worden welke van de volgende wettelijk verplichte diensten men tenminste afneemt of op afroep beschikbaar stelt:

  • deskundige begeleiding bij ziekte,
  • het toetsen van de RI&E,
  • het verrichten van (wettelijke verplichte) aanstellingskeuringen,
  • het aanbieden van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en -nieuw- de vrije toegang van de werknemer tot de bedrijfsarts of arbodienst.

Het kabinet vindt ook dat bedrijfsartsen en arbodiensten voldoende tijd moeten kunnen besteden aan het bezoeken van de werkplek en moeten kunnen overleggen met werknemersvertegenwoordigingen. Een second opinion van een arts buiten het UWV en een andere bedrijfsarts bij ontbreken van een vertrouwensband moeten mogelijk zijn. Het kabinet gaat misverstanden over de maatwerkregeling, de rol van de bedrijfsarts, en de reikwijdte van arbozorg wegnemen door actieve en gerichte voorlichting.

Toekomst voor veilig en gezond werken

Het kabinet laat een nulmeting uitvoeren in 2015 en een eindevaluatie in 2020 om het effect van de plannen te kunnen beoordelen. De brief aan de Tweede Kamer waarin het kabinet haar plannen uiteenzet, vindt u hier.

Meer artikelen over veilig werken en arbeidsomstandigheden